استاندار های صنعت ساختمان چیست

فرض کنید که شما یک مهندس سازه هستید و قرار است یک ساختمان زیبا و امن را برای یک شهر مهمانپذیر بسازید. شما به عنوان مهندس سازه، باید استانداردهای ساختمانی را بررسی کنید تا در طراحی و ساخت ساختمان مورد نظر، این استانداردها رعایت شوند. در دنیای امروز، ساختمان ها به عنوان بخشی از بنیان…