طراحی و اجرای تاسیسات ساختمان

شرکت نوین طرح و ساخت اورنگ با استفاده از به روز ترین سیستم ها و مطابق با معتبر ترین استاندارد های داخلی و بین المللی آماده ارائه خدمات طراحی تاسیسات ساختمان در کاربری های مختلف با بالاترین کیفیت رقابتی ترین قیمت ، در کمترین زمان می باشد.

همچنین این شرکت پیگیری و مشاوره به کارفرمایان در حین اجرای پروژه را بخش مهمی از تعهدات خود برشمرده و در تمامی مراحل تامین ، تجهیز و اجرای تاسیسات ساختمان همراه کارفرمایان محترم خواهد بود.

روند ارائه خدمات

طراحی

در این بخش از طراحی تاسیسات ساختمان ، با کسب اطلاع از سیاست های کلان پروژه و الزامات مربوط به آن ، سیستم های متناسب هر بخش از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی معرفی می گردند و طبق اولویت بندی کارفرما در ارتباط با معیار های انتخاب شده ، مناسب ترین سیستم انتخاب می گردد . علاوه بر این ، مقادیر کلی مانند دیماند الکتریکی ، دیماند اضطراری ، بار حرارتی و برودتی به صورت تخمینی برآورد می شوند. مستندات این بخش از طراحی در قالب دفترچه فاز 1 طراحی تاسیسات ساختمان ارائه می گردد.

محاسبات

در این قسمت محاسبات مربوط به تمامی سیستم های تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان انجام می شود و تجهیزات اصلی هر سیستم تعیین ظرفیت می گردد و مستندات این بخش در قالب دفترچه محاسبات ارائه می گردد.

محاسبات بار حرارتی و برودتی با نرم افزار Carrier Hourly Analysis Program v4.9 و محاسبات روشنایی با نرم افزار Dialux evo 9 انجام می شود.

مدارک طراحی

تمامی مدارک مربوط به طراحی تاسیسات ساختمان از قبیل طرح توجیهی انتخاب سیستم ها ، دفترچه محاسبات تاسیسات تهویه مطبوع ، تاسیسات بهداشتی ، تاسیسات روشنایی ، محاسبات بار تابلو های برق و برق اضطراری ، نقشه های دوبعدی و سه بعدی تاسیسات ساختمان و جزئیات اجرایی در هر پروژه ارائه داده می شود.

استاندارد ها

طراحی تاسیسات برقی

طراحی تاسیسات ساختمان در دیسیپلین الکتریکال در کلیه موارد و به ویژه در اولویت اول تابع سلسله مقررات ملی ایران به ویژه مبحث سیزدهم ( طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها ) خواهد بود. از طرفی نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ویژه نشریات شماره 110-1 و 110-2 ( مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کار های ساختمانی ) میز در تمامی مراحل به عنوان طراحی ، مد نظر خواهد داشت.

در مواردی که مقررات فوق سکوت کرده باشند و یا در مواردی که نیاز به آیین نامه های کامل تری احساس شود و با رعایت این که در هیچ موردی ، مبانی متضاد با مقررات ملی ( به عنوان یگانه مقررات لازم الاجرا در ایران ) ملاک عمل قرار نخواهد گرفت ، از آیین نامه های زیر استفاده خواهد شد :

تاسیسات مکانیکی

طراحی تاسیسات ساختمان در دیسیپلین مکانیکال در کلیه موارد و بویژه در اولویت اول تابع سلسله مقررات ملی ایران به ویژه مبحث 14 ( تاسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) و مبحث شانزدهم ( تاسیسات بهداشتی ) و مبحث نوزدهم ( صرفه جویی در مصرف انرژی ) می باشد. از طرفی نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ویژه نشریات شماره 128 ( مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی کار های ساختمانی ) نیز در تمامی مراحل به عنوان راهنمای طراحی ، مد نظر قرار گرفته است.

در مواردی که مقررات فوق سکوت کرده باشند و یا در مواردیکه نیاز به استفاده از آیین نامه های کامل تری احساس شود و با رعایت این نکته که در هیچ موردی ، مبانی تضاد با مقررات ملی ( به عنوان یگانه مقررات لازم الاجرا در ایران ) ملاک عمل قرار نخواهد گرفت ، از آیین نامه های زیر استفاده شده است .

شرح خدمات طراحی تاسیسات ساختمان در شرکت نوین طرح و ساخت اورنگ

طراحی تاسیسات مکانیکی

طراحی تاسیسات برقی