خدمات طراحی تاسیسات ساختمان

خدمات تاسیسات ساختمان که به بخش های تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و سیستم آبرسانی تقسیم می شود، به طور اختصار به عنوان خدمات MEP در گروه نوین طرح شناخته می شود. در قسمت تاسیسات مکانیکی، طراحی در بخش های تهویه مطبوع، سیستم های حرارتی و برودتی و لوله کشی ساختمان قرار میگیرد. طراحی در بخش آبرسانی بیشتر متمرکز بر سیستم اطفاء حریق ساختمان و لوله کشی آب ساختمان می باشد. همچنین در قسمت تاسیسات برقی، خدمات گروه مهندسین نوین طرح معطوف به سیستم توزیع برق ساختمان، خطوط ارتباط مخابراطی، سیستم اعلان حریق، سیستم روشنایی و سیستم کنترل می باشد.

خدمات مذکور در قالب روشی نوین در طراحی بر محور BIM، به مشتریان مان ارائه میشود. این متد هزینه اجرای تاسیسات را معقول میسازد و باعث حفظ سرمایه صاحبان ساختمان و پیمانکاران خواهد شد.

انواع خدمات طراحی تاسیسات ساختمانی نوین طرح

تاسیسات مکانیکی

 • مدل سازی سه بعدی موتورخانه، پایپینگ و کانال ها با Revit
 • طراحی شماتیک سیستم گرمایش و سرمایش
 • طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • تهیه نقشه تاسیسات مکانیکی
 • شاپ درایینگ و ازبیلت
 • متره و برآورد
 • محاسبه مقدار هدر رفت یا صرفه جویی گرما
 • انتخاب تجهیزات حرارتی و برودتی
 • تهیه نقشه جایگذاری تجهیزات
 • طراحی سیستم اطفاء حریق
 • تهیه نقشه کانال ها

تاسیسات برقی

 • جانمایی فیکسچرهای روشنایی بر اساس سطح لوکس
 • تهیه جداول پنل ها با تمامی جزئیات مورد نیاز مشتری
 • تهیه نقشه های تاسیسات برقی ساختمان
 • تهیه جداول فیکسچرهای روشنایی
 • انتخاب فیکسچرهای روشنایی
 • محاسبه سطح لوکس (Lux)
 • محاسبه نسبت های MCB
 • انتخاب سایز سیم کشی
 • تهیه جداول پنل الکتریکی و پنل های سیستم توزیع
 • تهیه نقشه سیستم روشنایی ساختمان
 • طراحی روشنایی داخل و خارج ساختمان
 • طراحی سیستم توزیع برق ساختمان
 • طراحی سیستم های توزیع قدرت
 • تهیه نقشه های ساپورت کابل ها
 • طراحی نمودارهای سیم کشی
 • طراحی سیستم اعلان حریق

تاسیسات آبرسانی

 • تهیه نقشه ها و جزئیات آب ورودی و سیستم توزیع آن
 • ارائه نقشه های لوله کشی و زه کشی آب (drain)
 • ایجاد حلقه های انبساطی جهت لرزه گیری
 • تعیین سایز لوله و موقعیت مکانی مناسب
 • طراحی سیستم جمع آوری فاضلاب
 • طرح بندی لوله ها از نظر گرید آن ها
 • تعیین فضای مورد نیاز میان لوله ها
 • تهیه نقش و جزئیات پساب ها
 • لوله کشی فاضلاب بهداشتی
 • تعیین سایز دریچه ها
 • خدمات طراحی و تهیه نقشه های لوله کشی آب مصرفی
 • خدمات طراحی و تهیه نقشه لوله کشی گاز شهری
 • تهیه نقشه سیستم های هوا فشرده و گاز طبی
 • ارائه شاپ داریینگ، ازبیلت، مختصات و مشخصات
 • ارائه جداول، نقشه ها و جزئیات رایزرها
 • تعیین موقعیت ساپورت گذاری لوله ها
 • تعیین موقعیت و سایز پمپ ها
 • تهیه جداول تجهیزات
 • انتخاب سایز لوله ها